Nádory ze zárodečných buněk, nádory trofoblastu a novotvary pohlavních orgánů

Klasifikace podle ICCC : X. (Germ cell tumours, trophoblastic tumours, and neoplasms of gonads)

Definice

Germinální nádory jsou heterogenní skupina nádorů se širokým spektrem histologických typů a biologickým chováním od benigních až po vysoce maligní. Mají svůj původ v primordiální pluripotentní zárodečné buňce, která si zachovává potenciál diferencovat se do různých typů buněk a tak se germinální nádory mohou skládat z buněk a tkání často cizích místu, kde nádor vyrůstá.

Lokalizace:

Germinální nádory obvykle nacházíme ve střední čáře od hlavy až po sakrokokcygeální oblast, lokalizace kopíruje průběh migrace germinálních buněk do místa germinální lišty v průběhu embryonálního vývoje jedince. Rozlišujeme germinální nádory:

 • gonadální :
  • ovaria
  • varlata
 • extragonadální:
  • mozek, krk
  • mediastinum
  • retroperitoneum
  • sakrokokcygeální oblast

Zastoupení histologických typů a lokalizace je věkově specifická. Klinické chování závisí na:

 • věku v čase diagnózy
 • pohlaví
 • primární lokalizaci
 • histologickém typu

Všechny tyto faktory mají věkově specifické cytogenetické a molekulárně biologické aberace Germinální nádory mohou produkovat nádorové markery:

 • AFP
 • beta HCG
 • LDH

Epidemiologie

Patří mezi vzácné typy nádorů:

 • pod 15 let – 3–5 % ze všech malignit
 • nad 15 let – 14 %

Incidence 3,9 na 1 milion (<15 let)

 • 1.5/milion gonadální
 • 2.4/milion extragonadální

Bimodální věková distribuce:

 • první vrchol <3 roky:
  • extragonadální (S-C)
 • dospívání:
  • gonadální
  • mediastinální

Rozdělení germinálních nádorů uvádí tabulka:

  Děti do 1 roku věku Děti do 5 let Adolescenti
Lokalizace extragonadální, S-C extragonadální gonadální
Histologický typ teratomy yolk sac nádory smíšené nádory
Pohlavní predominance ženy ženy muži
Klinické chování benigní s maligním potenciálem maligní maligní

 

Klinické příznaky

 • závisí na:
  • lokalizaci nádoru
  • věku dítěte
  • biologických vlastnostech (histologickém typu nádoru)
 • většinou je prvním příznakem hmatná nebo viditelná nádorová masa
 • celkové příznaky (teploty, hubnutí, celková slabost) jsou vzácné
 • nádory mohou být hormonálně aktivní:
  • virilismus
  • známky předčasné pseudopuberty
  • gynekomastie
 • další příznaky jsou podmíněny lokalizací nádoru (poruchy střevní pasáže,obstipace, bolesti břicha, útlak míšní, dyspnoe, suchý kašel, možná komprese míchy u retroperitoneální lokalizace)

Etiologie

Příčiny vzniku u většiny nádorů nejsou spolehlivě objasněny.

Genetické syndromy

 1. Klinefelterův syndrom (47 XXY)
 2. gonadální dysgeneze:
  • Swyerův syndrom (46,XY )
  • Turnerův syndrom (45, XO)

Anatomické anomálie urogenitálního systému

 1. kryptorchismus
 2. genitourinární anomálie:
  • hydrokéla
  • ingvinální hernie
  • hypospádie

Nejsou známy žádné rizikové faktory zevního prostředí ve vztahu ke vzniku germinálního nádoru

Diagnostika

 • Anamnéza:
  • délka trvání příznaků
  • nástup menarche/ sekundárních pohlavních znaků
 • Klinické vyšetření:
  • vždy nutné vyhodnotit sekundární pohlavní znaky dle Tannera,
  • virilismus, známky pseudopubertas praecox
  • u chlapců gynekomastie
 • Zobrazovací vyšetření:
  • ultrazvuk
  • CT/MRI
  • scintigrafie
 • Funkční vyšetření:
  • DTPA ledvin
  • kardiologie
  • spirometrie
 • Nádorové markery:
  • AFP
  • beta HCG
  • Ca 12_5
  • LDH
 • Hormonální profil:
  • u dívek i chlapců
 • Gynekologické/urologické vyšetření u gonadální lokalizace
 • U nádorů ovaria a podezření na poruchu intersexu genetické vyšetření:
  • SRY
  • karyotyp

Diferenciální diagnostika

 • Diferenciálně-diagnostickou rozvahu ovlivňuje:
  • lokalizace nádoru
  • věk a pohlaví dítěte
 • Sakrokokcygeální nádory (většinou u novorozenců a kojenců):
  • vyloučit jiný typ nádoru (neuroblastom,sarkom)
 • Ovariální nádory (u pubertálních a dospívajících dívek):
  • vrozené vady (polycystické ovaria, endometrioza)
  • zánět
  • torze ovaria
  • jiné nádory malé pánve (sarkomy)
  • gravidita
 • Testikulární nádory (malí chlapci pod 5 let a adolescenti):
  • varikokéla, hydrokéla
  • orchitida (zánět varlete)
  • torze varlete
  • paratestikulární nádor (rhabdomyosarkom)
  • jiné typy malignit (infiltrace při leukemii/lymfomu, nádory z Leydigových bb)
 • Retroperitoneální nádory (většinou děti do 5 let):
  • benigní nádory
  • vrozené vady (rozsáhlá hydronefróza)
  • jiné typy maligních nádorů (neuroblastom, sarkom, méně lymfom)
 • Mediastinální nádory (většinou adolescenti):
  • jiné maligní nádory (Hodgkinův lymfom nebo NHL,thymom, sarkom)
  • benigní nádory (neurofibrom, ganglioneurom, zralý teratom)
  • reaktivní lymfadenopatie
 • CNS nádory (předškolní a školní věk):
  • jiné typy nádorů CNS (kraniopharyngeom)

Léčba

Léčebnou strategii ovlivňují:

 • biologický charakter nádoru
 • primární lokalizace
 • rozsah onemocnění v čase diagnózy (klinické stadium)
 • věk pacienta
 • hladiny nádorových markerů a jejich dynamika

Tyto parametry řadí pacienty do rizikových skupin (nízké, střední a vysoké riziko)

Chirurgická léčba

 • důležitou roli hraje nejen radikální odstranění nádoru, ale i peroperační „staging“
 • u gonadálních nádorů snaha o zachování fertility
 • u iniciálně inoperabilních nádorů nebo riziku mutilace se provádí tzv. oddálená operace po předchozí chemoterapii

Chemoterapie

 • chemoterapie hraje klíčovou roli v léčbě germinálních nádorů
 • dle míry rizika je indikována chemoterapie v kombinaci BEP = bleomycin, etoposid a cisplatina (tzv. compressed BEP u nízkého a středního rizika, C-BEP u vysokého rizika)
 • vysokodávková chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk hematopoézy není u dětských pacientů standardní léčbou a nepoužívá se v léčbě 1. linie.

Radioterapie

 • germinální tumory jsou radiorezistentní s výjimkou dysgerminomu, ale vzhledem k pozdním následkům radioterapie se i u dysgerminomu preferuje chemoterapie
 • seminomy dětští pacienti nemají, pouze jako součást smíšených germinálních nádorů
 • radioterapie se dnes u extrakraniálních germinálních nádorů nepoužívá

Rekurentní nádory

Rekurentní nádory jsou velmi vzácné (<10 % ze všech germinálních nádorů). Vzhledem k efektivitě léčby 1. linie a raritě rekurentních nádorů není jednoznačné doporučení stran strategie léčby a platí většinou individualizovaný přístup.

Faktory ovlivňující rozhodnutí o další léčbě:

 1. typ rekurence:
  • lokální/lokoregionální
  • vzdálené metastázy
 2. time to progression (TTP): včasný nebo pozdní relaps
 3. typ léčby 1.linie
 4. typ nádoru a primární lokalizace
 5. lokalizace rekurentní choroby (možnost chirurgické resekce)

Léčebné možnosti:

 1. chirurgie (biopsie nebo radikální resekce)
 2. chemoterapie 2. linie: VIP, VeIP, ICE , TIC
 3. léčba v rámci klinických studií
 4. paliativní léčba

Průběh/prognóza

 • germinální nádory patří mezi kurabilní typy nádorů
 • dlouhodobé přežití:
  • lokalizovaná nemoc přežívá více než 95 % pacientů (klinické stadium I přežívá 97 %, klinické stadium II 95,7 %)
  • pokročilé onemocnění > 80 % (klinické stadium III 90 % přežívá, klinické stadium IV 85 %)
 • rekurence germinálního nádoru (10–15 % případů) – rovněž kurabilní (75–80 %)

Literatura

 1. Bajčiová, V., Štěrba, J., Kadlecová, V.: Extrakraniální germinální nádory u dětí a adolescentů. Současné názory a léčebná strategie. Postgraduální medicína 2005; 7(6): 598–604.
 2. Bajčiová, V.: Nádory varlat u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem. Onkológia 2007; 2(6): 380–384.
 3. Bajčiová, V.: Germinální nádory u dětí. In: Adam, Z. a kol.: Speciální onkologie: Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob, Galen 2010. pp. 391–392. ISBN 978-80-7262-648-9.
 4. Bajčiová, V.: Riziko rozvoje germinálních nádorů u pacientů s gonadální dysgenezí. Onkológia 2010; 5(3): 152–155.

 

Kapitolu zpracovala:
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno